Belanghebbenden orgaan (BO's)

Medezeggenschap

De medezeggenschap over het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling van Centraal Beheer APF voor de drie kringen HPE, HP Nederland en ES is geregeld via een belanghebbendenorgaan (BO). Daarin zit een vertegenwoordiging van de belanghebbenden bij deze pensioenregeling, te weten:

  • De werkgever HPE, HP Nederland of ES;
  • De deelnemers/werknemers;
  • De gewezen deelnemers/pensioengerechtigden.

Het Belanghebbendenorgaan (BO) zorgt voor de belangen van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden uit een kring. De taken en bevoegdheden van BO zijn vastgelegd in de statuten en het BO-reglement. Zo geeft de BO het bestuur van Centraal Beheer APF gevraagd en ongevraagd advies over bepaalde aangelegenheden en kan het bestuur van Centraal Beheer APF bepaalde besluiten pas nemen nadat BO hiermee heeft ingestemd. Het adviesrecht heeft bijvoorbeeld betrekking op reglementen, statutenwijziging en het communicatie- en voorlichtingsbeleid voor de drie kringen. Het goedkeuringsrecht geldt bijvoorbeeld voor voorgenomen besluiten van Centraal Beheer APF voor de drie kringen over het strategisch beleggingsbeleid, het vaststellen/wijzigen van toeslagbeleid, de premie, een eventueel herstelplan of korten van pensioen(aansprak)en. Daarnaast bewaakt het BO of het bestuur van Centraal Beheer APF bij de uitvoering van de pensioenregelingen alle belangen evenwichtig behartigt en legt zowel het bestuur als de Raad van Toezicht van Centraal Beheer APF jaarlijks verantwoording af aan het BO over hun werkzaamheden.

Invloed op het beleid vanuit het BO

De kringen in ons pensioenfonds hebben geen eigen bestuur, maar hebben wél invloed op belangrijke punten door goedkeurings- en adviesrechten van de het BO. De invloed op het beleid gaat via de BO’s waarin ze zich laten vertegenwoordigen. Per kring wordt een BO ingericht met vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s). Samen met de vertegenwoordigers vanuit de Pensioenfondsenkring(en) en de Eigen Kring(en) is er een Kring-overstijgend Medezeggenschapsorgaan (KOM).

Informatie over de BO kringen is te vinden op:

Ga naar de inhoud