Covid-19 ofwel het coronavirus, wat betekent dit voor de komende evenementen van HPNL Senior in 2020.

Voor dit jaar heeft HPNL Senior een viertal evenementen gepland, die door Covid-19 en alle daarbij horende overheidsmaatregelen ter discussie zijn komen te staan. Om die reden heeft het bestuur in maart en april 2 enquêtes uitgestuurd om zo de meningen te peilen onder de leden over dit onderwerp. Over de uitkomsten van die 2 enquêtes, wil het bestuur jullie nader informeren. En over en de conclusies en besluiten die wij als bestuur daaraan hebben verbonden. Het betreft de volgende 4 evenementen:

  • Algemene Ledenvergadering in april
  • Fietstocht in juli
  • Lustrum in november
  • Bezoek aan computermuseum Boerhave in het najaar 

Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronacrisis hebben we de ALV in april reeds afgelast en aangegeven deze te verplaatsen naar een latere datum.

 

De eerste enquête is verzonden naar de bezoekers van de ALV in 2019, totaal 140 leden. Dit was in het begin van de crisis, 50% heeft gereageerd. Op de vraag wanneer de ALV nu moet plaatsvinden gaf 59% aan “september” en 25% “volgend jaar”. Daarnaast vroegen we of men de ALV via een webinar zou volgen. 63% gaf aan dat te doen en 27% zal dat niet doen. Ook wilden we graag de voorkeuren voor de vorm peilen. 59% gaf aan een voorkeur te hebben voor de bestaande formule in een zaal. 28% gaf aan een combinatie van zaal en webinar wel te zien zitten en 13% gaf de voorkeur aan een webinar.

Als het een webinar wordt kiest 30% voor september. Tot slot is 47% van mening, dat het sociale contact met oud-collega’s het belangrijkste is van een ALV 

De tweede enquête is een tijdje later naar alle leden verzonden. Van de 570 leden hebben er 103 gereageerd. Dat is nog geen 20%, maar het gaf ons toch een redelijk inzicht. Ook hier hebben we gevraagd wanneer de ALV zou moeten plaatsvinden bij voldoende beschermende maatregelen. 37% Gaf daarbij aan “november” en slechts 8% in september. Daarnaast gaf 40% aan dit jaar géén ALV te willen houden. Op de vraag of men aan een webinar zou deelnemen antwoordde 58% met ja, 11% met nee en 31% met weet het (nog) niet.

Conclusie

Voor 2020 zal het bestuur geen ALV organiseren in een zaal, maar zullen we alles in het werk stellen om voor onze leden een goed webinar te organiseren. Hierover later meer.

Fietstocht

De fietstocht zouden we dit jaar voor het eerst in juli houden, eerder in het jaar dan gebruikelijk, vanwege een hogere kans op droog weer. Ook nu is de crisis spelbreker. In de tweede enquête hebben we gevraagd, wanneer de fietstocht zou moeten plaatsvinden, onder de voorwaarde van voldoende beschermende maatregelen. Hier gaf 76% aan, dit jaar géén fietstocht te willen houden. Van de overige 24% zou 15% kiezen voor september dit jaar.

Conclusie

Dit jaar organiseren we géén fietstocht en we hopen op een fijn evenement volgend jaar juli. 

Lustrum in November

Het lustrum was reeds volledig vastgelegd voor november. Alhoewel de kans dat de horeca in november weer open kan, groot is, hebben we toch gemeend nu reeds het lustrum te verschuiven naar maart 2021. Op de vraag of er dan nog steeds beschermende maatregelen moeten worden genomen, antwoordt 43% met JA en slechts 18% met NEE. De overigen weten het niet of hebben geen mening.   Vooralsnog gaan we er van uit, dat maart een goed moment is. 

Bezoek aan het computermuseum Boerhave

Dit evenement was nog in voorbereiding en kende nog geen datum. Derhalve heeft het bestuur besloten dit een jaar uit te stellen.

Tot zover de evenementen van dit jaar en de gevolgen van de coronacrisis hierop. Het bestuur heeft daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van onze leden. 

De resultaten van de twee enquêtes kunt u downloaden door op onderstaande links te klikken.

Uitslag enquête-1 

Uitslag enquête-2