Lid van de vereniging kunnen zijn:

  • Natuurlijke personen die een (vervroegde) pensioenuitkering ontvangen van dan wel pensioen hebben opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds HP Nederland of hieruit voortgekomen pensioenfondsen*)  en thans niet meer werkzaam zijn bij Philips, Digital, Compaq, Tandem, EDS of de HP*) Organisatie.

 

Tevens kunnen lid van de vereniging zijn:

  • Voormalige employees van Philips, Digital, Compaq, Tandem of HP**) met wie uit hoofde van enig alsdan vigerend sociaal plan, in de afgelopen jaren een regeling werd getroffen om de jaren tot hun pensioendatum te kunnen overbruggen, waarna zij een pensioen zullen ontvangen van de Stichting Pensioenfonds HP Nederland of True Blue Pensioenfonds;
  • Voormalige employees, ouder dan vijfenvijftig jaar, welke als gevolg van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld WAO) niet meer werken binnen HP*), geen pensioen krijgen van het HP-pensioenfonds of True Blue, maar nog steeds een band hebben met de HP-gepensioneerden. Dit betreft ex-medewerkers van Agilent en Microfocus, welke afkomstig waren van HP. Alle overige aanvragen in elk individueel geval ter beoordeling van het bestuur.
  • In alle gevallen is de minimumleeftijd 55 jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd. Bij aanvragen van lidmaatschap ontvangen na 31 augustus wordt de keus geboden tussen onmiddellijk ingaan van het lidmaatschap of aanhouden en uitstellen tot het begin van het nieuwe jaar.

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat bij aanmelding gedurende het jaar de volledige jaarcontributie verschuldigd is. De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Jaarlijks kan de contributie in de ledenvergadering worden aangepast en vastgesteld voor het komend jaar. De contributie moet voor 1 januari zijn voldaan. Door aanmelding geef je aan akkoord te gaan met de voorwaarden vermeld in de statuten. De statuten zijn beschikbaar in pdf-bestand (Adobe Acrobat Reader of Microsoft Edge). Bij vragen kun je een bericht sturen naar:         secretaris-1@hpnlsenior.nl

Privacy

Je gaat akkoord met het Privacy & cookie beleid van HPNL Senior

Aspirant Leden

Voldoe je aan alle hiervoor genoemde voorwaarden, maar je hebt de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt, dan kun je aspirant lid worden. De contributie voor aspirant leden is € 35,= per jaar. Zodra je 55 jaar wordt, gaat je lidmaatschap automatisch over naar een gewoon lidmaatschap en betaal je € 17,50 per jaar.

Aspirant leden hebben géén stemrecht.

*) Onde de uit HP Pensioenfonds voortgekomen pensioenfondsen verstaan wij

  • Centraal Beheer APF  kring HPE
  • Centraal Beheer APF  kring HP
  • Centraal beheer APF  kring ESN
  • True Blue (ex HP Software)
  • ABN-AMRO PPI HPE of HP
  • BeFrank PPI  DXC

**) Onder HP wordt verstaan HPi, HPE, DXC en Entco (Microfocus).

Ga naar de inhoud